przewodnicy turystyczni

Regulamin Serwisu Przewodnicy.pl

Regulamin serwisu Przewodnicy.pl

Regulamin określa zasady świadczenia przez serwis Przewodnicy.pl na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń i informacji turystycznych. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu Przewodnicy.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

Art. 1 Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. Operator - ZLOT Andrzej Świątkowski z siedzibą w Łomnie, ul. Jana Kochanowskiego 186, 05-152 Czosnów. Użytkownik może kontaktować się z Operatorem poprzez formularz dostępny na stronie https://www.przewodnicy.pl/kontakt.
 2. Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Przewodnicy.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń i informacji turystycznych, dostępnych w domenie internetowej przewodnicy.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora.
 3. Ogłoszenie, Informacja - sporządzony przez Użytkownika wpis dotyczący świadczonych przez niego usług turystycznych, a zamieszczony w Serwisie na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.
 5. Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).
 6. Regulamin - niniejszy regulamin.
 7. Cennik - zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część - kliknij

Art. 2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Ogłoszenie lub Informacja pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego(jej) treść. Treść Ogłoszenia lub Informacji, w tym dołączonego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd.
 2. Ogłoszenie i Informacje dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem lub Informacjami na stronie Serwisu może zostać zamieszczony formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik może dodać tylko jedno Ogłoszenie, ale może dodać wiele różnych Informacji.
 4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia lub Informacji umieszczenie na zdjęciach jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www.
 5. Ogłoszenie lub Informacje, pozbawione zdjęć będą wyświetlane na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod wpisami, które będą zawierały zdjęcia. Kolejność ta będzie obowiązywać bez względu na wybrany sposób sortowania wyników wyszukiwania.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 7. Operator zbiera i przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 8. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Przewodnicy.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych dla Operatora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 9. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Przewodnicy.pl materiałów wymaga każdorazowo zgody Operatora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Przewodnicy.pl w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Przewodnicy.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

Art. 3. Założenie Konta

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia lub Informacji wymaga utworzenia Konta. Przy tworzeniu Konta wymagane są podstawowe dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu i hasła. Konto tworzone jest z chwilą kliknięcia w przycisk "Utwórz konto".
 2. Po utworzeniu konta na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Konta.
 3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Informacji i Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
 6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu, a także powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia przewodnickiego. Ta sama wiadomość może być przesyłana sms-em na podany numer telefonu.
 7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail innych informacji handlowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, bądź wyrazić, a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości, zgodnie z bieżącą ofertą Operatora.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem.

Art. 4. Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia lub Informacji w Serwisie Przewodnicy.pl wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza dostępnego na stronach Serwisu Przewodnicy.pl, w tym umieszczenia treści, tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe.
 2. Emisja Ogłoszenia lub informacji w Serwisie rozpoczyna się natychmiast po wypełnieniu formularza.
 3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia lub Informacji zdjęcia (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych jeżeli takowe w danym momencie występują.
 4. W okresie emisji Ogłoszenia lub Informacji Użytkownik może dowolnie modyfikować ich treść, usunąć je, a także dokonać wyboru usług promocji bądź opcji przedłużenia czasu emisji.

Art. 5. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń i Informacji w Serwisie Przewodnicy.pl, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5 i pkt 6.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia nie związanego z tematem Serwisu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
 5. Operator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd.
 6. Operator nie odpowiada za:
  • brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
  • realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
  • działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

Art. 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Przewodnicy.pl, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Przewodnicy.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od publikacji informacji. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Operatora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu Przewodnicy.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.