przewodnicy turystyczni

Polityka Prywatności

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

JAKICH POJĘĆ UŻYWAMY W POLITYCE PRYWATNOŚCI?
Usługi oznaczają każdy produkt, usługę, treść, funkcjonalność, technologię lub funkcję oraz wszystkie powiązane strony internetowe, które Ci oferujemy.

 • Serwis lub Serwisy - serwisy internetowe należące do Biura Turystyki Aktywnej ZLOT, w ramach których świadczymy nasze usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: www.serwiswakacyjny.com, www.zimowiska.com, www.przewodnicy.pl, www.atrakcje.turystyczne.com, www.autokary.turystyczne.com, www.gorach.pl.
 • Regulamin - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Biura Turystyki Aktywnej ZLOT.
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada konto i korzysta z usług oferowanych przez Biura Turystyki Aktywnej ZLOT w Serwisach.
 • Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem danych Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu jest: ZLOT Andrzej Świątkowski z siedzibą w Łomnej, ul. Jana Kochanowskiego 186, 05-152 Czosnów. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami poprzez formularz dostępny na stronie https://www.przewodnicy.pl/kontakt.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
Nasze serwisy przetwarzają dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik). Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie oraz realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

 • Dane adresowe i osobowe:
  Nazwisko i imię, miejscowość, kod, ulica i nr mieszkania, zdjęcie 
 • Dane szybkiego kontaktu
  numer telefonu kontaktowego, adres email

 • Dane o dotychczasowej działalności:
  "O mnie" krótki opis zakresu działalności, w tym kariery zawodowej

Czy istnieje wymóg podania danych?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
W zakresie niezbędnym do realizacji na Twoją rzecz usług naszych serwisów.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym.

 1. Prawo do cofnięcia zgody
  Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Serwisu, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
  Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
 2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
  Masz prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych wobec przetwarzania dotyczących Cię danych w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu (naszego lub podmiotów trzecich). Prawo do sprzeciwu możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy Twoim zdaniem przetwarzanie wpływa na Twoje prawa lub wolności. W niektórych przypadkach, możemy wykazać, że posiadamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich praw i wolności (np. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu oraz przeciwdziałanie oszustwom). W takich przypadkach prawo do sprzeciwu nie łączy się z usunięciem Twoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 21 RODO
 3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.
  Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: (a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; (b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; (c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to pozwala Ci zwrócić się do nas o wstrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach: (a) gdy chcesz abyśmy sprawdzili prawidłowość danych; (b) gdy nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; (c) gdy dane są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już Twoich danych do naszych własnych celów przetwarzania; (d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale musimy zweryfikować czy w dalszym ciągu mamy nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 17 RODO
 5. Prawo dostępu do danych
  Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: (a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; (b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; (c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
  Podstawa prawna: art. 15 RODO
 6. Prawo do sprostowania danych
  Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
  Podstawa prawna: art. 16 RODO
 7. Prawo do przenoszenia danych
  Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak ? z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań ? nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu. Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

ZGŁASZANIE SKARG, ZAŻALEŃ I WNIOSKÓW
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Masz również prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego,.
Będziemy wdzięczni, jeśli przed wniesieniem skargi do organu nadzorczego, dasz nam szansę zajęcia się Twoją sprawą i wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego https://www.przewodnicy.pl/kontakt.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe Użytkowników zawarte w plikach cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Dla Państwa wygody Przewodnicy.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane przez odwiedzany przez nas serwis internetowy do naszego urządzenia (np. komputera albo telefonu).

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.
Przewodnicy.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

 • cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny Przewodnicy.pl. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • cookie powiązane z wtyczką "AddThis Social Bookmarking Widget", która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe. Polityka
 • prywatności serwisu Addthis opisana jest tu: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy#publisher-visitors (po wybraniu przez użytkownika serwisu, poprzez który
 • będzie się dzielił treścią z witryny Przewodnicy.pl w przeglądarce użytkownika pojawią się cookies z tamtej witryny)
 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
 • cookies generowanych podczas przełączania się do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej oraz wersji dla słabo widzących (wai)
 • cookies sesyjnych (wygasają po zamknięciu sesji) - używane podczas dokonywania rezerwacji
 • cookies utworzonych w momencie zmiany szerokości strony
 • cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę prywatności MC

Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:

 • W serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć (opisane są w polityce prywatności http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/)
 • W serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające się zalogować, a także cookies umieszczane przez reklamodawców pozwalające uzależniać wyświetlane reklamy od zachowania użytkownika (polityka w sprawie plików cookies dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy)

Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

Google Chrome:

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji "Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji "Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: "będzie używał ustawień użytkownika". O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze "Akceptuj pliki cookie".

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisów, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.